Sanctuary

This website has been created to help people seeking sanctuary to understand their rights. You can find help with Education, Health and well-being, housing, money and more.

You can use the website in many different languages. Use the ‘Choose Language’ box to find a language you can understand.

Wales: A Nation of Sanctuary (logo graphic)
Logo for Sanctuary1
Welsh Government / Llywodraeth Cymru [logo]
Welsh Government Sanctuary2
Migrant-Integration-Wales-Project.
Into Work Advice Service Refugee Employment Event, Cardiff 2023 [photograph]
Into Work Advice Service Refugee Employment Event, Cardiff 2023

Welsh Refugee Council

We empower sanctuary seekers and refugees to build new futures in Wales and have over 32 years’ experience. We deliver direct specialist support to our clients across Wales, from our offices in Cardiff, Newport, Swansea, and Wrexham. We partner with community, voluntary and statutory sector to increase our impact and ensure our clients can flourish. Welsh Refugee Council's Employment Project helps Asylum Seekers and Refugees navigate the world of work in Wales and achieve their ambitions.

Welsh Refugee Council (Cyngor Ffoaduriaid Cymru) [logo]
Into Work Advice Service's Employer Liaison Officer with event volunteers [photograph]
Into Work Advice Service's Employer Liaison Officer with event volunteers

Cardiff Into Work Service

Into Work provides free help for any Cardiff resident looking for work or to upskill in your current job. If you would like to make a general enquiry about our services please get in touch.

into work advice service (logo)
Into Work Advice Service's Cardiff Works Manager with event attendees [photograph]
Into Work Advice Service's Cardiff Works Manager with event attendees

Careers Wales

At Careers Wales, we can help you to plan your career, prepare to get a job, and find and apply for the right apprenticeships, courses and training.

Careers Wales / Gyrfa Cymru [logo]
Cardiff University Business School Refugee Employment Event 2022 [photograph]
Cardiff University Business School Refugee Employment Event 2022

Onsite Construction Academy South East Wales

The Onsite Construction Academy welcomes job seekers, career changers and those returning to the industry. We can provide free training and support for refugees through our translated CSCS courses and links to supporting employers.

Onsite Construction Academy (logo)
Cardiff University Business School Refugee Employment Event 2022 - First Minister and partners [photograph]
Cardiff University Business School Refugee Employment Event 2022 - First Minister and partners

REACH+ Hubs

REACH is a project funded by the Welsh Government that is aimed to serve everyone in Wales wanting to learn ESOL.

REACH+ is the hub for ESOL in cities across Wales. We have hubs in:

  • Cardiff
  • Newport
  • Swansea
  • Wrexham

We assess each person and refer to the right course and support. We aim to get everyone on to the right course as quickly and easily as possible.

REACH+ Cardiff also provide employability support

Website: https://reach.wales/en/where-can-i-study---new

REACH+Logo

Sanctuary

Mae'r wefan hon wedi'i chreu i helpu ceiswyr lloches i ddeall eu hawliau. Gallwch ddefnyddio'r wefan mewn llawer o wahanol ieithoedd. Defnyddiwch y blwch 'Dewis Iaith' isod i ddod o hyd i iaith y gallwch ei deall.

Wales: A Nation of Sanctuary (logo graphic)
Logo for Sanctuary1
Welsh Government / Llywodraeth Cymru [logo]
Welsh Government Sanctuary2
Migrant-Integration-Wales-Project.
Into Work Advice Service Refugee Employment Event, Cardiff 2023 [photograph]
Digwyddiad Cyflogaeth Ffoaduriaid y Gwasanaeth i Mewn i Waith, Caerdydd 2023

Welsh Refugee Council

Rydym yn grymuso ceiswyr lloches a ffoaduriaid i adeiladu dyfodol newydd yng Nghymru ac mae gennym dros 32 mlynedd o brofiad. Rydym yn rhoi cymorth arbenigol uniongyrchol i'n cleientiaid ledled Cymru, o'n swyddfeydd yng Nghaerdydd, Casnewydd, Abertawe a Wrecsam. Rydym yn partneru â'r sector cymunedol, gwirfoddol a statudol i gynyddu ein heffaith a sicrhau y gall ein cleientiaid ffynnu. Mae Prosiect Cyflogaeth Cyngor Ffoaduriaid Cymru yn helpu ceiswyr lloches a ffoaduriaid i lywio'r byd gwaith yng Nghymru a chyflawni eu huchelgeisiau.

Welsh Refugee Council (Cyngor Ffoaduriaid Cymru) [logo]
Into Work Advice Service's Employer Liaison Officer with event volunteers [photograph]
Swyddog Cyswllt Cyflogwyr y Gwasanaeth i Mewn i Waith gyda gwirfoddolwyr digwyddiadau

Gwasanaeth i Mewn i Waith Caerdydd

Mae’r Gwasanaeth i Mewn i Waith yn rhoi cymorth am ddim i unrhyw breswylydd yng Nghaerdydd sy’n chwilio am waith neu sy’n ceisio uwchsgilio ei swydd bresennol. Cysylltwch â ni os hoffech wneud ymholiad cyffredinol am ein gwasanaethau neu waith arall.

into work advice service (logo)
Into Work Advice Service's Cardiff Works Manager with event attendees [photograph]
Rheolwr Gwaith Caerdydd y Gwasanaeth Cynghori i Mewn i Waith gyda mynychwyr digwyddiadau

Gyrfa Cymru

Gall Gyrfa Cymru eich helpu i gynllunio eich gyrfa, paratoi i gael swydd, a dod o hyd i'r prentisiaethau, y cyrsiau a'r hyfforddiant cywir a gwneud cais amdanynt.

Careers Wales / Gyrfa Cymru [logo]
Cardiff University Business School Refugee Employment Event 2022 [photograph]
Digwyddiad Cyflogaeth Ffoaduriaid Ysgol Busnes Prifysgol Caerdydd 2022

Academi Adeiladu Ar y Safle De-ddwyrain Cymru

Mae Academi Adeiladu ar y Safle yn croesawu ceiswyr gwaith, newidwyr gyrfa a'r rhai sy'n dychwelyd i'r diwydiant. Gallwn ddarparu hyfforddiant a chefnogaeth am ddim i ffoaduriaid drwy ein cyrsiau CSCS wedi'u cyfieithu a chysylltiadau i gefnogi cyflogwyr.

OCA logo (bilingual)
Cardiff University Business School Refugee Employment Event 2022 - First Minister and partners [photograph]
Digwyddiad Cyflogaeth Ffoaduriaid Ysgol Busnes Prifysgol Caerdydd 2022 - Prif Weinidog a phartneriaid